تأثیر آشفتگی زوال بر تغییرات توزیع های آماری مشخصه تاج پوشش در جنگل های شاخه زاد زاگرس مرکزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

پژوهش حاضر، به­منظور بررسی تأثیر آشفتگی زوال بر توزیع مساحت تاج پوشش جنگل­های شاخه­زاد بلوط ایرانی ناحیه رویشی زاگرس مرکزی انجام گرفت. بدین منظور عرصه­ همگن (با مساحت 32 هکتار) از جنگل­های زاگرس مرکزی (داد آباد واقع در استان لرستان) که زوال در آنها به­طور محسوسی مشاهده می­شد، انتخاب شد. در راستای دستیابی به هدف تحقیق، مشخصه تاج ­پوشش در مرحله قبل از قطع درختان زوال یافته و پس از آن، با استفاده از آماربرداری صد درصد برداشت شد. در این بررسی از توزیع­های آماری بتا، جانسون، وایبول، گاما، نرمال و لگ­نرمال که در پژوهش­های زیستی کاربرد بیشتری دارند، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نیکویی برازش حاکی از آن­ است که برای توصیف تاج پوشش پایه­های چوبی در منطقه به ترتیب توزیع گاما، جانسون و وایبول مناسب ارزیابی شدند. برای بعد از قطع توزیع­های آماری با تغییراتی همراه بوده که به ترتیب عبارت‌اند از وایبول، جانسون و گاما که دیگر توزیع­ها توانایی ارزیابی این مشخصه را نداشتند. بروز زوال در این مناطق به شکلی بود که از نظر فراوانی تخریب، روی بعضی از طبقات تاج پوشش به شکل یکسانی تأثیر نگذاشته، درنتیجه بر الگوی برازش تاج ­پوشش منطقه تأثیر معنی­داری داشته است. الگوی برازش در طبقات مختلف تاج­ پوشش جنگل­های زاگرس، در دوره­های زمانی مختلف، نشان­دهنده وضعیت این جنگل­ها از نظر سیر تخریب و روند توالی بوم­سازگان است که در مسائل مدیریتی و پرورشی کاربرد فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic assessment of changes in the statistical distribution of the canopy in the central Zagros forests with impact of the decline (Case study: Dadabad- Lorestan)

نویسندگان [English]

  • Amir Modaberi 1
  • Javad Sosani 2
1 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Khorramabad, I.R. Iran
چکیده [English]

The main objective of this study was to estimate the effect of decline disturbance on canopy distribution of coppice oak trees in central Zagros region. For this purpose one similar stand with (32ha) in central Zagros (Dadabad in Lorestan province) was selected. Canopy of declined trees was recorded before and after cutting using 100% inventory method. Then Beta, Jonson, Weibull, Gamma, Normal and Log-normal distribution functions were applied. The results of goodness of fit tests suggested that Gama, Jonson and Weibull functions are fitted for introducing Canopy of woody stems in field, respectively, are suitable for Dadabad region. There was difference between before and after decline disturbance based on using statistical distribution. The results of goodness of fit tests for after decline suggested that Weibull, Jonson and Gama functions are fitted for introducing Canopy of woody stems is suitable for Dadabad region. Other distributions had not ability to evaluate this characteristic. Influence of decline in this region was in a way that does not impact on some categories of cover in the same way, so the canopy fitting pattern region has a significant impact. Scanning fitting canopy Zagros forests in different classes and in different time steps, the status of these forests in terms of ecosystem degradation and the process sequence, which in educational management problems and has many applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy
  • Central Zagros
  • Decline
  • Statistical distributions