تنوع گونه ای کنه های میان استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاک زی جنگل‌های ارسباران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز

2 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 دانشجوی دکتری حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

چکیده

تنوع گونه‌ای شامل بخش عمده‌‌ای از تنوع زیستی و یکی از مهم­ترین شاخص­های نشان‌دهنده تغییرات در اکوسیستم‌هاست. وجود کنه­های میان­استیگمای خاک­زی و تغذیه­ و تأثیر آنها در تعادل طبیعی موجودات زنده خاک دارای اهمیت زیادی است. این پژوهش با هدف ارزیابی تنوع گونه­ای کنه­های میان­استیگما در فصل تابستان سال 1392 با جمع­آوری نمونه­هایی از چهار منطقه در جنگل­های ارسباران انجام شد. شاخص‏های تنوع گونه­ای شانون، سیمسون و بریلوین و همچنین شاخص­های یکنواختی سیمسون، کامارگو و اسمیت- ویلسون با استفاده از نرم‌افزار Ecological Methodology 6.0 محاسبه شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین فراوانی نسبی مربوط گونه­های خانوادة Veigaiidae، Veigaia nemorensis (Koch, 1836) با 54/11 درصد و Veigaia planicola (Berlese, 1882) با 34/8 درصد و کمترین آن مربوط به گونة Sejus sp. از خانوادة Sejidae با 17/0 درصد است. بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون (61/4)، سیمسون (97/0) و همچنین بیشترین مقدار شاخص یکنواختی سیمسون نیز با (65/0) در منطقه کلاله که دارای بیشترین تعداد گونه جمع­آوری شده است محاسبه شد. بالا بودن درصد فراوانی کنه­های خانوادة Veigaiidae را می­توان به قدرت شکارگری بالای آنها در خاک و غنی بودن فون جنگل نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species Diversity of Edaphic Mesostigmatid Mites (Acari: Mesostigmata) of Arasbaran Forest

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mohammad-Dustar-Sharaf 1
  • Shahram Mirfakhraei 2
  • Mohammad Reza Zargaran 3
  • Naeim Azimi 4
1 M.Sc. of Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
4 Ph.D. student of Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Shiraz, Shiraz, I.R. Iran
چکیده [English]

Species diversity, effect of edaphic mesostigmatid mites and their feeding habits on natural equilibrium of soil creatures is very important and of indices of changes in ecosystems. In this study, our goals were collecting and evaluating of diversity of soil specimens in four sights of Arasbaran forests in summer 2013. Biodiversity indices of Shannon, Simpson and Brillouin in addition to evenness index of Simpson, Camargo and Smith-Wilson calculated by means of ecological methodology 6.0 software. Our results revealed that the maximum relative abundance belongs to Veigaia nemorensis (Koch, 1836) with 11.54% andVeigaia planicola (Berlese, 1882) with 8.34% both from Veigaiidae family and minimum belongs to Sejus sp. from family sejidae with 0.17%. Maximum rate of Shannon’s and Simpson’s diversity was respectively 4.61 and 0.97 in Kalaleh area, with maximum collected species number rate of Simpson’s evenness index also belongs to this area with 0.65 percent. The high frequency of mites of family Veigaiidae can be attributed to their strength of predatory and fauna richness in the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Arasbaran Forests
  • Edaphic Mesostigmatic Mites
  • Species diversity