اثر تنش شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات نونهال های سه پروونانس از گونه تنگرس (Amygdalus lycioides)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر مبدأ بذر بر ویژگی­های جوانه­زنی و صفات نو­نهالی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides) در شرایط تنش شوری بود. به این منظور بذرهای این گونه از سه رویشگاه (خور، اردستان و کاشان) جمع­آوری شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار شوری در چهار سطح (صفر،یک­و­نیم، سه و پنج دسی­زیمنس بر متر) از نمک کلرید سدیم استفاده شد. صفات نرخ جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، بنیه بذر، طول ساقه­چه، طول ریشه­چه، وزن‌تر و خشک ساقه­چه، وزن‌تر و خشک ریشه­چه، تعداد برگ و نسبت طول ریشه­چه به طول ساقه­چه اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس و مقایسه­های میانگین نشان داد تمام عامل­های مورد بررسی اختلاف معنی­داری را در سطوح مختلف تنش شوری نشان دادند. بهترین نتیجه در نونهال‌های حاصل از بذور پروونانس اردستان در سطح شوری صفر (شاهد) مشاهده شد، اما این نونهال­ها در سطوح مختلف شوری عملکرد ضعیف­تری نسبت به دیگر مبدأها نشان دادند که حاکی از حساسیت بیشتر این پروونانس به تنش شوری است. کمترین حساسیت نسبت به افزایش شوری در پروونانس کاشان مشاهده شد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که در شرایط بدون تنش آب‌شور، مبدأ اردستان از بین پروونانس­های مورد بررسی انتخاب بهتری است، اما در شرایط تنش شوری، پروونانس کاشان عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salinity on germination and some seedling characteristics from three provenances of Amygdalus lycioides

نویسندگان [English]

  • Afagh Tabande Saravi 1
  • Anahita Rashtian 1
  • Somaye Naseh Dehbone 2
1 Assistant Professor, Department of Range and Watershed, Faculty of Natural Resources & Desert studies, University of Yazd, Yazd, I.R. Iran
2 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources & Desert studies, University of Yazd, Yazd, I.R. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of seed source (provenance) on germination and morphological traits of Amygdalus lycioides saplings in salt stress condition. For this purpose, the seeds of this species collected of three sites (Khoor, Ardestan and Kashan). Salinity treatment were considered at four levels (0, 1.5, 3 and 5 ds/m) of NaCl. The experiment carried as factorial in completely randomized design whit three replicates. The measured variables were germination percentage, germination rate, vigor index, shoot length, radicle length, shoot wet weight, radicle wet weight, shoot dry weight, radicle dry weight and leaf number. Result of analysis of variance and mean comparison showed salinity made significant differences in most of the investigated traits. The best response was at Ardestan provenance in control level, but this provenance indicated more sensitive in salt stress. The least sensitive was observed at Kashan provenance. Therefore, without salt stress condition, Ardestan was the best of all studied provenances, but in salt stress conditions, Kashan provenance is preferred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • Germination rate
  • Morphological traits
  • Seed source
  • Sodium Chloride