بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل‌‌های منطقه درکش در استان خراسان شمالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش نمونه‌های گیاهی در سال 1392 از قطعات نمونه مربعی شکل به ابعاد 5×5 متر که به­صورت تصادفی-سیستماتیک در یک شبکه آماربرداری به ابعاد 600×400 متر در منطقه پیاده شده بودند، جمع‌آوری شدند. 69 گونه گیاهی شامل 20 گونه چوبی (درختی و درختچه‌ای) و 49 گونه علفی متعلق به 31 خانواده گیاهی و 67 جنس شناسایی شدند. فراوان‌ترین گونه‌های درختی و درختچه‌ای به ترتیب شامل Quercus castaneifolia، Lonicera iberica و Pyrus boissieriana است. هم‌چنین فراوان‌ترین گونه‌های علفی مشاهده‌شده به ترتیب شامل Silene italica، Alyssum minus و Asperula arvensis بودند. خانواده‌های Lamiaceae و Rosaceae با 8 گونه، Poaceae با 7 گونه، Asteraceae با 6 گونه بزرگ‌ترین خانواده‌های گیاهی مشاهده‌شده در منطقه بودند. همی‌کریپتوفیت‌ها با 31 گونه (92/44 درصد) فراوان‌ترین شکل زیستی منطقه هستند و پس از آن فانروفیت‌ها با 20 گونه (98/28 درصد) در رتبه بعدی قرار داشتند. حدود 29 درصد از گونه‌ها متعلق به ناحیه رویشی ایران-تورانی و حدود 20 درصد متعلق به ناحیه رویشی ارو- سیبری (عناصر باقی­مانده فلور هیرکانی) بودند؛ بنابراین، با توجه به فراوانی سهم عناصر رویشی می‌توان نتیجه گرفت که منطقه مورد بررسی به­صورت جزیره‌ای از فلور باقی­مانده جنگل‌های هیرکانی است که در مجاورت با ناحیه رویشی ایران-تورانی، به­صورت یک منطقه گذر نمایان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flora, life form and chorological studies of Darkesh forest region in North Khorasan province

نویسندگان [English]

  • Leila Karimi 1
  • Mohammad Reza Marvie Mohadjer 2
  • Khosro Sagheb-Talebi 3
  • Manochehr Namiranian 2
1 Ph.D. candidate of Silviculture and Forest ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

In this study, herbal samples, through a network inventory 400×600 m were collected from square sample plots 5×5 m which were located in the study area as systematic-randomize method, in 2013. In this forest, 69 herbal species were identified that include 20 woody species (tree and shrub) and 49 herbaceous species that were belonged to the 31 plant family and 67 geniuses. The most abundant of tree and shrub species were Quercus castaneifolia, Lonicera iberica and Pyrus boissieriana, respectively. Also, the most abundant of herbal species were Silene italica, Alyssum minus and Asperula arvensis. The greatest herbal families in the study area were Lamiaceae and Rosaceae with 8 species, Poaceae 7 species and Asteraceae with 6 species. The most abundance life forms were hemicryptophytes with 31 species (44.92%) followed by phanerophytes with 20 species (28.98%). About 29% of species belonged to the Irano-Touranian region and about 20% belonged to the Euro-Siberia region (elements remaining from Hyrcanian flora). Therefore, regarding to the proportion of vegetation elements, it can be concluded that the study area is as an island that has been remained of flora of Hyrcanian forests which are emerged as an ecotone zone to the adjacent Irano-Touranian region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Khorasan
  • Darkesh
  • Life form
  • Vegetation element
  • Flora