تأثیر زغال فعال و نشاسته در دوام بیماری‌زایی باکتری Bacillus thuringiensis var. kurstaki روی لاروهای سن دوم برگ‌خوار درختان زبان‌گنجشک (Nyssia graecarius Staudinger (Lep.:Geometridae))

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

باکتری Bacillus thuringiensis (B.) به­عنوان یک عامل بیولوژیک در مبارزه با آفات هدف کاربرد عملی پیدا کرده، ولی تأثیر عوامل جوی و تابش مستقیم اشعه خورشید قدرت تأثیر و بقای آن را در طبیعت کاهش می­دهد. در این پژوهش نقش حفاظتی زغال فعال و نشاسته در دوام بیماری‌زایی این باکتری روی لاروهای سن دوم برگ‌خوار درختان زبان‌گنجشک (Nyssia graecarius Staudinger) برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور اثر تیمار سوسپانسیون باکتریایی در اختلاط با زغال فعال و نشاسته در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی تا 9 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قدرت بیماری‌زایی باکتری پس از پاشیدن روی میزبان در مدت کمتر از 7 روز تحت تأثیر نور خورشید به­طور چشمگیری کاهش یافت. تیمار مخلوط باکتری با زغال فعال در مقایسه با مخلوط باکتری با نشاسته اثر حفاظتی بیشتری نشان داد، به‌طوری‌که تیمارهای باکتری، مخلوط باکتری با زغال فعال، مخلوط باکتری با نشاسته و تیمار شاهد پس از صفر، 7 و 9 روز قرار گرفتن در معرض نور در ارزیابی 48 ساعته به ترتیب (6/76، 70، 3/63، 6/6)، (3/53، 3/63، 3/53، 10) و (30، 3/53، 40، 10) درصد تلفات نشان دادند. بررسی حاضر نشان داد که برای افزایش زمان و قدرت تأثیر این باکتری از عوامل حفاظتی مانند زغال فعال می­توان بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of active charcoal and starch on enhancement pathogenicity of Bacillus thuringiensis var. kurstaki against second instars larvae of ash tree pest Nyssia graecarius Staudinger (Lep.:Geometridae)

نویسنده [English]

  • Shahran Aramideh
Assistant Professor, Plant Protection Department, Agriculture Faculty, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
چکیده [English]

Bacillus thuringiensis as biological agent has applied practically in pest control programs. However, the activity of this bacterium under field conditions and direct exposure of sun rays is decreased. In this study, persistence of Pathogenicity of this bacterium under field conditions and the role of protective agents includes active charcoal and starch for the first time in Iran was evaluated. Therefore, concentrations of bacteria alone and mixture with charcoal and starch in completely randomized block design experiment in three periods of time on 2nd instars larvae of Nyssia graecarius Staudinger were investigated and the protective effects of these materials in exposure of solar radiation until 9 days were evaluated. The bacteria insecticidal effect on larvae of N. graecarius was performed on basis this studies pathogenic effect of Bacillus thuringiensis after spraying on plants is decreasing significantly at less than 7 days and after 9 days its mortality was the same as control treatment. Percentage mortality of bacteria, bacteria mixed with activated charcoal, mixed with starch and control after 0, 7 and 9 day light exposure were (76.6, 70, 63.3, 6.6), (53.3, 63.6, 53.3, 10) and (30, 53.3, 40, 10), respectively. Results showed that persistence was increased when bacteria applied with active charcoal and starch and combination of Bacillus thuringiensis plus charcoal is more effective than mixture of Bacillus thuringiensis plus starch. The study showed that for increasing time and power bacteria control protective agents such as activated charcoal can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus thuringiensis
  • Active charcoal
  • Starch
  • Nyssia graecarius