بررسی تولید، هزینه قطع و تبدیل اولین عملیات تنک کردن در توده جنگلکاری شده (بررسی موردی: جنگل تیروم رود)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه آزاد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

در این پژوهش مقدار تولید، هزینة قطع و تبدیل در اولین تنک کردن در سال 1392 در جنگل­های تیروم­رود واقع در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. منطقه مورد بررسی در سال 1363 با گونه‌های صنوبر، زربین، توسکا، افرا به­صورت آمیخته جنگلکاری شده است. در این مطالعه در مجموع تعداد 132 چرخه قطع و تبدیل مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه مقدار تولید ساعتی از فن زمان‌سنجی استفاده شده است. بعد از مشخص کردن اجزای هر یک از بخش­های قطع و تبدیل، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر مدت‌زمان هر یک از اجزای عملیات با استفاده از رگرسیون خطی چند عامله به روش گام‌به‌گام تعیین شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که مدت‌زمان کل قطع و تبدیل تابعی از مؤلفه‌های تأثیر­گذار شامل قطر، حجم و فاصله درختان از یکدیگر بوده است. مقدار تولید ساعتی برای تمام گونه‌ها به‌طور میانگین 8/2 مترمکعب در ساعت محاسبه شد. مقدار هزینه واحد تولید نیز به‌طور متوسط 61522ریال بر مترمکعب به­دست آمد.به‌طورکلی هزینه واحد تولید در عملیات قطع و تبدیل تا حد زیادی به اندازه درختان موردنظر و وضعیت شاخه دوانی درختان بستگی دارد. بر اساس قانون کلی، هزینه واحد تولید با افزایش اندازه درختان کاهش می‌یابد، بنابراین درخت صنوبر از بقیه گونه‌های ذکرشده اقتصادی‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on production, felling and processing costs of first thinning operation in a reforested stand (case study: Tyrum rood)

نویسندگان [English]

  • Peyman Hamedi Ghazi 1
  • Seyed Rostam Mousavi Mirkala 2
  • Ahmad Samadi 3
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
2 Assistant professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
3 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Azad University of Lahijan, Lahijan, I.R. Iran
چکیده [English]

In this research, the production rate and cost of felling and processing in the first thinning of Tyrum rood forest located in northern Iran has been studied in 2013. The study area was reforested by species such as Populus spp., Cupressus sempervirens var. horizontalis, Alnus subcordata, Acer velutinum in 1984. Overall, 132 cycles of felling and processing were recorded. Time study technique was used for calculating hourly production. After defining work phase elements, the influencing variable on each element was determined using stepwise multivariate regression. The results showed that the time consumption of felling and processing was as a function of influencing variables such as diameter, volume, and tree’s distance. The average production rate for all species was 2.8 m3 per hour. The average unit production cost obtained 61522 Rials per m3. Overall, unit cost of felling and processing operation mostly depends on the tree size and tree branching size and structure. As a general rule, as tree size increases, the unit cost decreases, therefore Populus spp was more economical than other above mentioned species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hourly production
  • forest plantation
  • time study
  • thinning operation
  • cutting and processing