مقایسه مقدار شاخص سطح برگ در فواصل مختلف حاشیه جاده های احداث‌شده در جنگل های هیرکانی (بررسی موردی: تیپ ممرز - راش جنگل خیرود، مازندران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی مقدار LAI در حاشیه جاده­های اصلی جنگلی و مقایسه آن با فواصل مختلف در تیپ ممرز - راش است. منطقه مورد بررسی بخش نم­خانه جنگل خیرود انتخاب شد و مقدار LAI در 16 خط‌نمونه به طول 100 متر از حاشیه دو طرف جاده تا درون جنگل (در هر خط‌نمونه 9 نقطه در فواصل صفر (حاشیه جاده)، پنج، 10، 15، 20، 30، 45، 60 و 100 متری)، با روش عکس­برداری نیم کروی مورد عکس­برداری قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد تأثیر فاصله از جاده بر مقدار LAI معنی‌دار است (001/0 > P). بر اساس نتایج آزمون توکی، مقدار LAI در فاصله 100 متری به­طور معنی‌‌داری بیشتر از فواصل صفر، پنج، 10 و 15 متری از جاده‌های جنگلی است (05/0 > P). بهترین رابطة برازش بین مقدار LAI و فاصله از جاده بر اساس مقادیر R2adj (60/0) و درصد RMS (13/9)، تابع توانی مثبت به­دست آمد. نتایج نشان ‌‌‌داد که جاده­های اصلی جنگلی تا فاصله 15 متری، بر مقدار LAI تأثیر گذاشته­اند؛ بنابراین می‌‌‌توان اظهار داشت که ترافیک و عرض بستر کم و پیروی از اصول همگام با طبیعت در ساخت جاده­های خیرود، سبب شده است که مقدار تنش وارده به بوم‌سازگان کاهش‌یافته و تعادل بوم­شناختی کمتر دست­خوش تغییر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing leaf area index at different distances from constructed forest roads edge in Hyrcanian forest (Case study: a hornbeam-beech forest in Kheyrud, Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Deljouei 1
  • Seyed Mohammad Moein Sadeghi 2
  • Ehsan Abdi 3
1 Ph.D. candidate of Forest engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Ph.D. candidate of Silviculture and Forest ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate LAI in main forest roads edge and comparing it at different distances in hornbeam-beech type. Study site was chosen in Namkhane district of Kheyrud Forest, in addition, LAI values were estimated along with16 transects having 100 meters length from the both edges of roadside into the forest (at each transect 9 points at the distances of zero (roadside), 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, and 100 meters from the main road) by using hemispherical photography method. The results of ANOVA analysis showed the effect of distance from road were significant on LAI value (p<0.001). Based on Tukey’s test, the LAI value at 100 meter was significantly greater than 15, 10, 5 and zero intervals of forest roads (p < 0.05). The best correlation between LAI and distances from roads based on values of R2 adj (0.60), and RMSE percentage (9.13) was positive power. Results showed that main forest roads up to 15 meters had an effect on LAI. Therefore, the less traffic and narrow roadbed and constructing the standard forest roads with respect to principle of close-to-nature in Kheyrud caused  stress reduction on forest ecosystems. In general, when all ecological issues are considered while forest roads construction, roads will have little influence on forest ecological balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemispherical photography
  • Leaf Area Index
  • Road edge
  • Transect