اثر متقابل دما و خشکی بر جوانه‌زنی بذر گونة زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، فارس، ایران

4 دانشیار، گروه شیلات و جنگل، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

این تحقیق به­منظور تعیین مدل رطوبتی-دمایی-زمانی گونة بازدانه زربین که در جنگلداری شهری کشورمان بسیار به‌کاربرده می‌شود، در شرایط کنترل شدة آزمایشگاهی انجام‌شده است. مدل رطوبتی-دمایی-زمانی با در نظر‌گیری آستانه‌های تحمل استرس بذرهای در حال جوانه‌زنی طراحی می‌شود. در این بررسی بذر‌ها در پنج شرایط دمایی (10، 15، 20، 25، 30 درجه سانتی‌گراد) و پنج شرایط تنش خشکی (صفر، 5/0-، 1-، 5/1- و 2- مگا پاسکال) قرار گرفتند. دمای بهینه (To) 05/21 درجه سانتی‌گراد و دمای پایه (Tb) 041/6 درجه سانتی‌گراد به­دست آمد. مقدار ثابت رطوبتی-زمانی (θH) برای گونة زربین 35/0 است. نتایج نشان داد با کاهش پتانسیل آبی و درجه حرارت، درصد جوانه‌زنی روند کاهشی پیدا می‌کند. همچنین دما و پتانسیل آبی به­صورت مستقل و هم‌زمان بر میانگین زمان جوانه‌زنی و درصد جوانه‌زنی بذر زربین مؤثرند. در نهایت مدل رطوبتی-دمایی-زمانی برای این گونه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction effect of temperature and drought on seed germination of Cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

نویسندگان [English]

  • Fateme Aliyari 1
  • Ali Soltani 2
  • Mehrdad Zarafshar 3
  • Ali Sattarian 4
1 M.Sc. of Forestry, Natural Resources and Geosciences Faculty, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
2 Assistant professor, Forest science department, Natural Resources and Geosciences Faculty, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
3 Natural Resources Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, I.R. Iran
4 Associate Professor, Fisheries and Forestry department, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, I.R. Iran
چکیده [English]

The current experiment was done on Cypress, as one of the most important species in urban forestry, to provide a hydrothermal time model under controlled conditions in a laboratory. The model is designed with respect to stress tolerance thresholds for seed germination. Five different temperature (10, 15, 20, 25, 30 C°) and drought (0, -0.5, -1, -1.5 and -2 MPa) treatments were applied on the seeds. The optimum temperature (To) and basic temperature (Tb) were obtained 21/05 C° and 6/041 C° respectively. The hydrotime constant (θH) for this species was 0/35. The results showed that the decreasing in water potential and temperature caused germination percentage decrease. Temperature and water potential factors had independent and interaction effects significantly on time and percent germination. Finally hydrothermal time model is provided for the species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cupressus sempervirens var. horizontalis
  • Germination
  • hydrothermal time model
  • Temperature
  • Water potential