تأثیر جهت های جغرافیایی و موقعیت مکانی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل های منطقه شورآب استان لرستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

4 عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده

این پژوهش برای ارزیابی رابطة بین جهت­های مختلف جغرافیایی و موقعیت مکانی روی عوامل مستعد کننده زوال بلوط ایرانی در جنگل­های شورآب استان لرستان انجام شد. از این­رو در توده جنگلی به مساحت 150 هکتار شبکه آماربرداری به ابعاد 200×200 متر به­صورت منظم-تصادفی (سیستماتیک) طراحی و برای اندازه­گیری درختان از قطعات نمونه دایره­ای شکل به مساحت 1500 مترمربع (با شعاع 85/21 متر) استفاده شد. در هر قطعه‌نمونه موقعیت قرارگیری قطعه‌نمونه، نوع گونه درختی، قطر برابرسینه، نوع آلودگی، شدت آلودگی و درجه شادابی درختان ثبت شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوع آلودگی، شدت آلودگی و درجه شادابی درختان در موقعیت مکانی قرارگیری قطعه‌نمونه و جهت­های جغرافیایی در سطح خطای پنج درصد ارتباط معنی­داری وجود دارد. بیشترین درصد درختان سالم و درختانی که کمتر از 25 درصد آلودگی دارند در موقعیت مکانی یال مشاهده شد. در تمام موقعیت­ها و جهت­ها مقدار فراوانی حشرات چوب‌خوار بیشتر از دیگر آفات و بیماری­ها (عامل بیماری زغالی بلوط) به ثبت رسید. این بررسی نشان داد که جهت جغرافیایی و موقعیت مکانی نقش مهمی را در شدت آلودگی و زوال درختان بلوط دارند و همچنین آفات و بیماری­ها بسته به شرایط رویشگاه سبب مرگ درختان و تغییرهای قابل‌توجهی در ساختار جنگل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of geographical directions and location on dispersion of Oak decline, Shurab forest area, Lorestan Province, Iran.

نویسندگان [English]

  • Nasim Goodarzi 1
  • Mohammad Reza Zargaran 2
  • Abbas Banj Shafiei 3
  • Majid Tavakoli 4
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University
3 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University
4 Faculty Member of Agricultural and Natural Resources Research Center of Lorestan Province
چکیده [English]

Oak decline is an expression used for describing the death and drying up of Oak trees. The current study aimed to evaluate the relationship between different geographical directions, locatios and the factors leading to Quercus brantii decline in Shurab forest, Accordingly, in the study area (150 h), a sampling network with the dimensions of 200*200 meters was designed on a regular-random basis and trees were measured by 1500_square_meter circular plots (radius is 21.85 m). In each plot, information such as the position of the plot, tree species, diameter at breast height, type of pollution, pollution severity, and tree’s vigor were recorded. The results indicated that there is a significant relationship at the 0.05 level between type of pollution, severity and vigor of trees and the geographical location and direction of the plots. The highest percentage of healthy trees and those polluted less than 25% were located in Ridge. In all locations and aspects the Frequency of insects was registered more than the other pests and diseases (Oak Charcoal Disease).This study showed that aspect and location play an important role in the severity of the pollution and Oak decline trees, Pests and diseases cause tree mortality and significant changes in the structure of the forest depending on stand conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charcoal Disease
  • Pollution
  • Quercus brantii
  • Vigor
  • Wood-boring insect