تأثیر تنش فشردگی خاک بر تعادل عملکردی و تخصیص زی‌توده نهال زربین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر تنش کوبیدگی خاک بر تعادل عملکردی و تخصیص زی‌توده، رشد، ریشه‌دوانی و ویژگی‌های ریخت‏شناسی نهال زربین است. بذور با ویژگی­های ریخت­شناسی برتر تهیه و پس از کاشت در گلدان‌های پلاستیکی در خاک لومی تا لومی­رسی و رژیم رطوبتی ثابت، در شش سطح کوبیدگی مورد بررسی قرار گرفتند. خصوصیات مورفولوژی نهال­، رشد نهال و معماری (نسبت‌های تخصیص) نهال ثبت ­شدند. پاسخ‌های ریخت‏شناسی نهال از نظر میانگین با افزایش شدت فشردگی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. روابط پاسخ­های ریخت‏شناسی و افزایش مقاومت به نفوذ خاک به‌صورت تابع درجه دوم کاهش یابنده ­است (05/0>P). رابطه افزایش مقاومت به نفوذ خاک و شاخص­های رشد نهال به‌صورت یک رابطه درجة دوم کاهنده است که در ابتدا مقدار آن زیاد و سپس کاهش می‌یابد. بهترین رابطۀ برازش داده­شده (2r) بین نسبت­های طول ریشه به وزن ریشه (0126/0)، طول ساقه به وزن ساقه (0841/0)، طول ریشه جانبی به طول ریشه اصلی (1716/0)، وزن ریشه جانبی به وزن خشک ریشه (2676/0)، نرخ زی­توده ریشه (0576/0)، وزن ریشه به وزن اندام‌های هوایی (0466/0)، نرخ زی­توده برگ (2426/0) و نرخ زی‌توده ساقه (0541/0) به‌صورت دوجمله­ای به­دست آمد. در واقع کوبیدگی خاک اثر بسزایی در آناتومی و ریخت‏شناسی ریشه­ها در مدت‌زمان رشد نهال­ها و رشد گیاهان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soil compaction on functional equilibrium and biomass allocation of Cupressus sempervirens L. var. horizontalis

نویسندگان [English]

  • Meghdad Jourgholami 1
  • Azadeh Deljoei 2
  • Elahe Sadat Hosseini Ala 3
  • Ghavamoddin Zahedi-Amiri 4
1 Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
2 Ph.D. student of Forest Engineering, Faculty of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
3 M.Sc. of Forest Engineering, Faculty of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
4 Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of soil compaction on functional equilibrium and biomass allocation, root growth and morphological characteristics of Cypress seedlings. As a result, seeds with the highest morphological features were collected and planted in plastic pots in loam or clay loams soils with constant moisture regime. They were studied in six levels soil compaction tension. The morphological parameters of the seedlings, plant growth and seedling architecture were calculated. In all cases, the mean of Cypress seedlings morphological response were significantly decreased when compaction level increasing. The relation of morphological response and increase soil penetration resistance were negative quadratic. Also, the relation between soil penetration resistance and seedling growth parameters were negative quadratic which is high at the beginning and then its value was decreased. The best regression equation distributed between ratio of root length and root weight (0.0126), stem length and stem weight (0.0841), length of lateral root and length of main root (0.1716), weight of lateral root and dry weight of root (0.2676), rate of root biomass (0.0576), weight of root and weight of shoots (0.0466), rate of leaves biomass (0.2426) and rate of stem biomass (0.0541) were obtained quadratic. The results showed that soil compaction tension affect the functional equilibrium and morphological characteristics of seedlings, seedling growth and Cypress architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cupressus sempervirens L. var. horizontalis
  • penetration resistance
  • Seedling architecture
  • Seedling morphology