دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 91-190 
تأثیر تنش فشردگی خاک بر تعادل عملکردی و تخصیص زی‌توده نهال زربین

صفحه 91-106

مقداد جورغلامی؛ آزاده دلجویی؛ الهه سادات حسینی علا؛ قوام الدین زاهدی امیری