بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن در توده‌های دست‌کاشت و طبیعی جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا (ساری)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر جنگلکاری‌های پلت، ون، بلند مازو، بروسیا و تودة طبیعی بلوط-ممرز بر خصوصیات خاک (فیزیکی، شیمیایی و زیستی)، در سری یک طرح جنگلداری دارابکلا (پارسل 39) انجام شد. برای اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در هر توده، تعداد 10 نقطه به­صورت تصادفی انتخاب‌شده و از عمق 10 سانتی‌متری سطح خاک با روش استوانه فلزی نمونه تهیه شد. به‌منظور اندازه‌گیری نرخ خالص معدنی­شدن نیتروژن از روش کیسه مدفون استفاده شد و در هر یک از توده‌ها پنج نقطه به‌طور تصادفی انتخاب و از عمق پنج سانتی‌متری سطح خاک نمونه تهیه شد. در نهایت درصد رطوبت، چگالی ظاهری، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل‌جذب، آمونیوم و نیترات خاک در آزمایشگاه اندازه‌گیری و شاخص‌های نرخ خالص معدنی­شدن نیتروژن، تولید آمونیم و نیترات محاسبه شد. نتایج مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اختلاف معنی‌داری را بین توده‌های مختلف نشان داد. به­طوری­که بیشترین مقدار مشخصه‌های واکنش خاک، پتاسیم و فسفر قابل‌جذب خاک در جنگلکاری افرا پلت و کمترین مقدار درصد رطوبت، واکنش خاک و هدایت الکتریکی در جنگلکاری بروسیا مشاهده‌شده است. همچنین نرخ خالص معدنی شدن نیتروژن در توده‌های پهن‌برگ بیشتر از توده بروسیا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying soil physical, chemical and net Nitrogen mineralization in plantation and natural stands in Darabkola Forest (Sari)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Hashemi 1
  • Seyed Mohammad Hojati 2
  • Seyed Mohammad Hoseiny Nasr 2
  • Maryam Asadyan 3
  • Mahya Tafazoli 3
1 M.Sc. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
3 Ph.D. student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effects of Acer Velutinum, Fraxinus excelsior, Quercus castaneifolia, Pinus brutia plantation stands and oak–hornbeam natural stand on soil (physical, chemical and biological) properties in Darabkla forest (parcel 39), North of Iran. To measure the soil physical and chemical properties, 10 points were randomly selected and soil samples were taken at the depth of 0-10 cm using the core method. The buried bag method was used to measure the net nitrogen mineralization rate, which 5 points were randomly selected and soil samples were taken at the depth of 0-5 cm. Finally, the soil moisture content, bulk density, pH, EC, organic carbon, total nitrogen, available potassium and phosphorus, ammonium and nitrate were measured in the laboratory and indices of net nitrogen mineralization, ammonification and nitrification were calculated. The mean comparison results of soil physical, chemical and biological properties showed significant differences between different stands. So that, the highest value of soil pH, potassium and phosphorus were observed in maple plantation stand and the lowest value of soil moisture content, pH and EC were observed in pine plantation stand. In addition, the net nitrogen mineralization was higher in the broadleaves stands than pine stand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium
  • Darabkola
  • Nitrate
  • Nitrogen mineralization
  • Plantation