بررسی مقدار تولید و اهمیت محصولات فرعی جنگل در درآمد جنگل‌نشینان رودسر استان گیلان، بررسی موردی: ازگیل جنگلی (Mespilus germanica)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، اهر، ایران.

3 کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقدار تولید، برداشت، مصرف و فرآوری ازگیل در شهرستان رودسر استان گیلان است. آماربرداری از جنگل به­صورت منظم تصادفی در 30 قطعه­نمونه یک هکتاری انجام شد. مشخصه­هایی مانند قطر بزرگ و کوچک تاج، قطر برابرسینه و مقدار میوه تولیدی در داخل قطعات نمونه اندازه‌گیری شد. مقدار برداشت، مصرف و فرآوری و درآمد خانوارها با استفاده از تکمیل پرسشنامه­های نیمه­باز و به روش سرشماری از 120 خانوار مشخص شد. تحلیل همبستگی بین مشخصات درخت و مقدار میوه تولیدی نشان داد که قطر بزرگ تاج (494/0) و قطر برابرسینه (487/0) همبستگی بالا و معنی­داری در سطح 99 درصد با میوه تولیدی دارد. متوسط تولید هر پایه 6/13 کیلوگرم برآورد شد. با توجه به میانگین تعداد در هکتار و متوسط تولید هر پایه، حدود 190 کیلوگرم میوه در هکتار تولید می­شد. مقدار برداشت بهره­برداران از میوه ازگیل برابر با 3730 کیلوگرم است. مقدار مصرف در بین خانوارهای موردبررسی نشان داد که بیشترین مقدار مصرف در روستای سیاهگل­چال با 200 کیلوگرم و کمترین آن در روستای لوسرا با 35 کیلوگرم بود. میانگین درآمد سالانه خانوار از میوه بین 1250 هزار ریال تا 50 میلیون ریال در روستاهای موردبررسی متغیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on production amount and importance of forest byproducts in forest household’s income at Rudsar, Guilan Province, Case study: Medlar (Mespilus germanica) fruit

نویسندگان [English]

  • Farshad keyvan behju 1
  • Sajad Ghanbari 2
  • Ghorban Moradi 3
1 Associate Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, I.R. Iran.
2 Assistant professor, Department of Forestry, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Ahar, I.R. Iran.
3 M.Sc. of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, I.R. Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to collect information about production, collection, consumption and processing of medlar (Mespilus germanica) at Rudsar county, Guilan province. Data were collected within 30 samples, each one hectare, by randomly systematic sampling method. We measured tree characteristics such as large and small crown diameter (LCD and SCD), diameter at breast height (DBH), and fruit weight. Other data about collection, consumption, processing and household income was gathered by semi-structured questionnaire by surveying of 120 households. The correlation analysis showed that LCD (0.494) and DBH (0.487) had a significant correlation with fruit weight in 99% confidence interval. The average fruit weight was 13.6 kg per tree. Considering average trees/ha and mean fruit weight/tree, 190 kg fruit per hectare was expected to be collected annually. Total annual household collection was 3739 kg. The highest quantity of consumption belonged to Siyahkal Chal with 200 kg. The lowest quantity belonged to Lusara with 35 kg. Annual household income from fruit harvesting varied from 1259 to 50000 thousand Rials

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collection
  • Household income
  • Medlar
  • Processing
  • Production