تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار و زاد‌آوری درختان شاخه‌زاد بلوط استان لرستان (بررسی موردی منطقه تنگ قلعه کوهدشت)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص)، بهبهان، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص)، بهبهان، ایران.

3 مربی، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص)، بهبهان، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر آتش­سوزی بر روی ساختار (عامل­های کمی و کیفی پوشش درختی) و زادآوری جنگل­های بلوط شاخه­زاد شهرستان کوهدشت، استان لرستان است. منطقه مورد بررسی به مساحت 90 هکتار، در 15 تیرماه سال 1384 دچار حریق از نوع سطحی شده است. در این پژوهش 60 قطعه‌نمونه 400 مترمربعی در امتداد خط­نمونه­هایی با فاصله 100 متر برای بررسی مشخصه­های کمی و کیفی برداشت شدند و در مرکز هر قطعه‌نمونه، درصد پوشش علفی و زاد­آوری در میکرو­پلات‌هایی به مساحت چهار متر­مربع اندازه­گیری شد. نتایج آزمون t غیر­جفتی نشان ­داد که آتش­سوزی موجب کاهش معنی­دار درصد تاج­پوشش درختان، تعداد در هکتار درختان و افزایش درصد پوشش علفی، قطر برابرسینه درختان، سطح مقطع در هکتار درختان و زادآوری درختان بلوط شده است. به‌طورکلی می­توان چنین بیان­ داشت که آتش­سوزی سبب همسالی جنگل شده و بر کیفیت و تراکم درختان تأثیر منفی داشته، اما بر زادآوری بلوط تأثیر مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fire on structure and regeneration of oak coppice trees in Lorestan province (Case study: Tangeh Ghale area in Kuhdasht)

نویسندگان [English]

  • Rohollah Shokri 1
  • Reza Basiri 2
  • Hamid Taleshi 3
1 M.Sc. of Forst ecology and silviculture, Faculty of Natural Resources, Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, I.R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, I.R. Iran.
3 Instructor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of fire on stand structure (qualitative and quantitative factors of trees) and regeneration of oak coppice forests, Kuhdasht city, Lorestan province. The study area with an area of 90 hectares is located at 5 km in north of Kuhdasht city. This area has been burned by a surface fire on 6 July 2005. In this study, A total of 60 square plots with an area of 400 m2 were taken in linear transect with 100 m interval. Two types of sample plots were used. Tree cover was measured in main plot. Herbaceous (%) and regeneration were measured in micro plots with an area 4m2. The unpaired t test results showed that the fire caused a significant reduction in canopy cover percent, individuals/ha and an increase in herbaceous cover percent, diameter at breast height, basal area per hectare and regeneration of oak trees in fire area. In general, it can be concluded that the fire caused making an even aged stand and had a negative and positive impact on quality-density and oak regeneration respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fires
  • Forest structure
  • Kuhdasht
  • Lorestan province
  • Oak coppice forests