بررسی ویژگی‌های کمی و ویژگی‌های خاک توده‌های ارس (Juniperus excelsa M.Bieb) در طارم زنجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران.

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، زنجان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمی توده­های ارس با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و استقرار بهینه این گونه است. به این منظور عرصه­ای به مساحت 200 هکتار در شهرستان طارم استان زنجان انتخاب­ شد. نمونه­برداری منظم تصادفی ­ به تعداد 40 قطعه 1000 متر­مربعی انجام شد. در داخل قطعه­های نمونه مشخصات قطر یقه، قطر نیمه تاج، ارتفاع، تاج­پوشش، تراکم و زادآوری اندازه­گیری ­شد. در هر قطعه­نمونه یک نمونه خاک برای بررسی ویژگی­­های خاک برداشت ­شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان ­داد که بین تعداد در هکتار، ارتفاع، درصد تاج­پوشش و زادآوری در طبقات مختلف شیب، و بین تعداد درخت ­در هکتار در طبقه­های جهت دامنه و بین تعداد درخت ­در هکتار و درصد تاج­پوشش در طبقات ارتفاع از سطح دریا اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 95 درصد وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نشان­ داد که بین هدایت الکتریکی خاک با تعداد در هکتار درختان همبستگی مثبت معنی­داری وجود دارد. اسیدیته گل اشباع با تعداد در هکتار و زادآوری همبستگی مثبت معنی­دار دارد. درصد نیتروژن خاک با تعداد در هکتار، درصد تاج­پوشش و زادآوری همبستگی مثبت معنی­دار دارد. درصد کربن آلی خاک با تعداد در هکتار، قطر نیمه تاج و درصد تاج­پوشش همبستگی مثبت معنی­دار دارد. فسفر و پتاسیم قابل­جذب خاک با قطر نیمه تاج همبستگی مثبت معنی­دار دارند. درصد شن خاک با زادآوری همبستگی منفی معنی­دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on quantitative characteristic and soil properties of Juniperus excelsa M.Bieb stands in Tarom Zanjan

نویسندگان [English]

  • Maryam Daghestani 1
  • Masuod Zanganeh 2
  • Mehdi Taheri 3
1 Assistant professor, Department of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, I.R. Iran.
2 M.Sc. of Agricultural Management, Department of Agriculture, Islamic Azad University of Abhar, Abhar, I.R. Iran.
3 Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center, Zanjan, I.R Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to survey of quantitative situation of Juniperus stands for identifying affecting factors on growth and optimal establishment of this species. For this purpose, an area with 200 ha in Tarom, Zanjan province was selected. Random-systematic sampling was performed with 40 plots, each 1000 meter square area. In sample plots, collar diameter, the diameter of a half-crown, height, canopy, density and regeneration were measured. In each sample, a soil sample was taken to investigate soil characteristics. Analysis of variance results showed that there were significant deference in number/ha, height, canopy percent and regeneration between slope classes, in number trees/ha between aspect classes, in number trees/ha and canopy percent between  elevation classes in 95% probability level. The correlation test results showed that between EC with number/ha was positive correlation. Soil acid saturation had positive correlation with the number/ha and regeneration. Nitrogen percent of the soil had positive correlation with the number/ha, percent of canopy cover and regeneration. Soil organic carbon percent had positive correlation with the number/ha, the diameter of the half crown and percent of canopy cover. P and K had positive correlation with diameter of half-crown. The percentage of sand had negative correlation with regeneration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babamarghoz
  • Correlation
  • Juniperus
  • Quantitative characteristic
  • Tarom