تأثیر شیوه گزینشی بر تغییرات برخی شاخص‌های میکروبیولوژیکی خاک توده راش آمیخته جنگل‌های هیرکانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، کرج، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر اجرای شیوة گزینشی بر شاخص­های میکروبیولوژی خاک و تعیین عوامل مؤثر بر آنها در بخشی از جنگل‌های معتدله شمال انجام شد. به این منظور، 18 قطعه‌نمونه­ به ابعاد 3×3 متر در روشنه­هایی به مساحت حدود 400 مترمربع و همین تعداد قطعه‌نمونه در زیر تاج‌پوشش در دو پارسل شاهد و مدیریت­شده به شیوة گزینشی با ترکیب گونه­ای راش آمیخته (راش-ممرز) در نظر گرفته شد و تغییرهای برخی از ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک در عمق 10 سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. میانگین تنفس خاک در زیر تاج­پوشش (64/0± 30/3 میکرومول در متر­مربع در ثانیه) نسبت به روشنه (62/0± 50/2 میکرومول در مترمربع در ثانیه) افزایش معنی­دار داشت، درحالی‌که اختلاف معنی­دار در مقدار کربن آلی خاک روشنه و زیر تاج‌پوشش مشاهده نشد. افزایش رطوبت و دمای خاک منجر به افزایش معنی‎دار تنفس میکروبی، کربن زی‎توده میکروبی و سهم میکروبی در روشنه­ها نسبت به زیر تاج‌پوشش شد که بیانگر تأثیر آشفتگی بر ویژگی­های موردبررسی است. این در حالی است که مدیریت به شیوة گزینشی تأثیر معنی‎داری بر مشخصه­های فوق نداشت که می­تواند حاکی از تشابه عملکرد اکوسیستم در این دو توده ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of selection system on variability of some soil microbiological parameters in mixed beech stand of Hyrcanian forests

نویسندگان [English]

  • Fateme Rafiee 1
  • Hashem Habashi 2
  • Ramin Rahmani 2
  • Khosro Sagheb-Talebi 3
1 Ph.D. Student of Silvicultural and Forest Ecology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
3 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, I.R. Iran.
چکیده [English]

The goal of study is to explore the impact of selection system on the variability of microbiological indices and characterization of their influencing factors in mixed beech stand of northern temperate forest. For this purpose, 18 sample plots were selected in the control and managed compartments of mixed beech (Fagus orientalis- Carpinus betulus). The plot size was 3×3 m within a gap area about 400 square meters. We measured some physical, chemical and biological soil properties in the depth of 10 cm. The soil respiration (average ± standard deviation) in understory (3.30±0.64 µmol.m2.s-1) was significantly greater than canopy gaps (2.50±0.62 µmol.m2.s-1) while soil organic carbon wasn't significantly different. We found that microbial respiration, microbial biomass carbon and microbial quotient were significant higher at increasing soil moisture and temperature in canopy gaps than understory, which reflected disturbance of canopy gap could change soil characteristics. Whereas, selection system as Silvicultural practices has no significant effect on above mentioned characteristics that could indicate similarities of ecosystems function between the two stands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy gap
  • Microbial biomass carbon
  • Microbial respiration
  • Selection system
  • Soil respiration