دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 191-289 
مقدمه‌ای بر ویژگی‌های رستنی‌های زیست‌بوم ماندابی نئور اردبیل

صفحه 221-235

خدیجه علی نژاد؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ علیرضا نقی نژاد؛ مرتضی جمالی


تعیین رویش توده‌های جنگلی با روش کنترل سوئیسی (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 263-273

محسن جوانمیری پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ مقداد جورغلامی