اثر مبدأ بذر بر جوانه‌زنی و مورفولوژی بذر و نونهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

برای بررسی اثر مبدأ بذر بر جوانه­زنی و مورفولوژی بذر و نهال­های بلوط ایرانی (Quercus brantiiLindl.)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. بذر بلوط ایرانی از شش جمعیت شامل: سردشت آذربایجان غربی، سلین کردستان، چله کرمانشاه، نوژیان لرستان، کبیرکوه ایلام و دورگ اناری از چهارمحال و بختیاری انتخاب شد. ابتدا صفات طول و وزن بذر 25 نمونه بذر از هر جمعیت که به­صورت کاملاً تصادفی انتخاب شده ­بودند، اندازه­گیری شد. سپس بذرها از هر مبدأ در سه تکرار در ژرمیناتور کشت شدند و پس از پنج روز به­صورت روزانه تعداد بذور جوانه­زده برای بررسی صفات جوانه­زنی طی 18 روز ثبت شد. سپس از هر مبدأ تعداد سه تا پنج نونهال در گلدان­های حاوی مخلوطی از پیت و پرلیت کشت شدند. پس از 30 روز، صفات رویشی نونهال­ها شامل: ارتفاع اندام هوایی، قطر یقه، تعداد برگ، وزن اندام هوایی و وزن ریشه اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مبدأ بذر روی صفات طول و وزن بذر، سرعت جوانه­زنی، میانگین مدت جوانه­زنی و وزن ریشه معنی­دار بود. به‌طورکلی در شرایط پژوهش حاضر بذر و نهال­های تولید­شده مبدأ نوژیان لرستان و سلین کردستان از شرایط مناسب­تری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed source on germination and morphology of seed and seedlings of Quercus brantii Lindl.

نویسندگان [English]

  • Arefe Rahiminasab 1
  • Afagh Tabandeh Saravi 2
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, I.R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, I.R. Iran.
چکیده [English]

To investigate effect of seed source on germination and seed and seedlings morphological traits of Quercus brantii lindl., a factorial experiment in a completely randomized design was considered. Seeds were selected of six populations including: Sardasht in West Azarbayejan, Selin in Kordestan, Chele in Kermanshah, Nojhian in Lorestan, Kabirkoh in Ilam and Dorag-Anari in Chaharmahalo Bakhtiari. At First, seed length and seed weight of 25 sample seeds from each population were measured. Then seeds were planted in three replications in germinator. After 5 days, to investigate germination characteristics, every day, number of germinated seeds were counted during 18 days. Then 3 to 5 seedlings of each seed sources was planted in peat and perlite. After 30 days, growth parameters such as height shoot, collar diameter, leaf number, shoot and root weights were measured. The analysis of variance results showed that the effect of seed source on seed length, seed weight, germination speed, germination time and root weight were significant.Generally, in the condition of present study, seeds and seedlings of Nojhian in Lorestan and Selin in Kurdistan were more suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Morphological traits
  • Persian oak
  • Provenance
  • Variation between populations