تعیین رویش توده‌های جنگلی با روش کنترل سوئیسی (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در نظام جنگل­شناسی همگام با طبیعت دانستن مقدار موجودی جنگل جزء موارد ضروری برای اداره، بهره­برداری بهینه و پایدار از جنگل و تولیدات آن است. در این پژوهش که در پارسل­های 305، 306 و 309 بخش گرازبن به وسعت 88 هکتار انجام شد، با استفاده از آماربرداری صد درصد رویش حجمی به روش مستقیم اندازه­گیری و محاسبه شد. موجودی سالانه 6/431، 6/457 و 7/455 سیلو در ­هکتار به­ترتیب برای پارسل­های 305، 306 و 309 محاسبه شد. نتیجة محاسبه رویش در­ هکتار نشان داد که مقدار رویش جاری سالیانه در پارسل­های 305، 306 و 309 به‌ترتیب 3/3، 6/4 و 8/3 سیلو در ­هکتار است. همچنین درصد نرخ رویش حجمی سالیانه نسبت به اول دوره (سال 1383) در پارسل­ 305 برای درختان کم قطر، میان قطر و قطور 54/2، 03/2 و 96/0، در پارسل 306 برای درختان کم قطر، میان قطر و قطور 58/2، 1/3 و 55/1 و در پارسل 309 به­ترتیب برای درختان کم قطر، میان قطر و قطور 08/7 درصد، 3 درصد و 1 درصد است. اوج مقدار رویش در طبقات قطری 35 یا 40 سانتی­متر اتفاق افتاده و از طبقات قطری 75 سانتی­متر مقدار رویش به­تدریج کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of forest stands growth through Swiss control (Study area: Gorazbon district)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Javanmiri Pour 1
  • Mohammad Reza Marvie Mohadjer 2
  • Vahid Etemad 3
  • Meghdad Jourgholami 3
1 Ph.D. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
2 Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
3 Associate professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
چکیده [English]

In close to nature silviculture system knowing the amount of forest stocking is critical issue to management, optimal and sustainable utilization of forest and its production. This research was done in compartments of 305, 306, and 309 with total area of 88 ha. Volume increment calculated using direct method by full calipering inventory. Current stocking volumes (2014) were acquired 431.6, 457.6, 455.7 m3ha-1 for 305, 306 and 309, respectively. The volume growth results showed that the gross annual volume increments were 3.3, 4.6, and 3.8 m3ha-1 for 305, 306 and 309, respectively. Furthermore, the percentage of the annual volume growth rate compared to beginning of period (2004) for small, intermediate and large diameter trees were 2.54, 2.03 and 0.96 in compartment 305 respectively. Moreover, the percentage of the annual volume growth rate compared to beginning of period (2004) for small, intermediate and large diameter trees were 2.58, 3.1 and 1.55 in compartment 306, respectively. The percentage of the annual volume growth rate compared to beginning of period (2004) for small, intermediate and large diameter trees were 7.08, 3 and 1 in compartment 309 respectively. The maximum amount of volume growth was occurred in 35 and 40 cm diameter classes while the growth rate was gradually reduced diameter classes greater than 75 cm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full calipering sampling
  • Gross increment
  • Net increment
  • Single selection system
  • Volume growth