تأثیر فرکانس گونه‌ها در شناسایی الگوهای اکولوژیک در سری جمند نوشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حذف گونه­های نادر و فراوان در رسته­بندی پوشش گیاهی پارسل 317 (پارسل مدیریت‌شده) و پارسل 318 (پارسل شاهد) سری جمند گلبند واقع در شهرستان نوشهر استان مازندران انجام شد. بدین منظور، آماربرداری به روش منظم-تصادفی با ابعاد شبکه 200×100 متر انجام شد. 13 قطعه­نمونه در پارسل مدیریت­شده و 13 قطعه­نمونه در پارسل شاهد برداشت شد. برای بررسی پوشش درختی و درختچه‌ای، قطعات نمونه 400 مترمربعی و برای پوشش علفی، در مرکز هر قطعه­نمونة اصلی یک قطعه­نمونه 100 مترمربعی پیاده شد. نوع و درصد پوشش گونه‌های گیاهی بر اساس مقیاس‌ براون بلانکه ثبت شد. رسته­بندی DCA و NMDS برای داده­های مختلف مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آنها توسط آنالیز Procrust مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر آماری با حذف گونه­های نادر، خروجی رسته­بندی­ها تغییر چندانی نمی­کند، اما با حذف گونه­های فراوان تغییرات زیادی ایجاد می­شود. همچنین درجة تناسب در آنالیز Procrust بین رسته­بندی با دادة خام و حذف گونه­های عمومی بسیار پایین است. به­طورکلی با حذف گونه­های نادر بدون از دست دادن اطلاعات زیاد از ایجاد خطای احتمالی در آنالیز جلوگیری شود؛ اما به­علت این که گونه­های عمومی دارای اطلاعات زیادی از محیط هستند، باید در مجموعه داده­ها حفظ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of species frequency in identification of ecological patterns in Jamand district, Nowshahr

نویسندگان [English]

  • N Pakgohar 1
  • Javad Eshaghi Rad 2
  • Abbas Banj Shafiei 3
  • Seyed Jalil Alavi 4
1 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran.
2 Associate professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
3 Associated Professor, Department of Forestry, Urmia University, Urmia, I.R. Iran.
4 Assistant Professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modarres, Nour, I.R. Iran
چکیده [English]

This study was performed in order to investigate the effect of deleting rare species and common species in compartment No.317 (managed forest) and No.318 (control forest) of Jamand district of Golband forest in Mazandaran (Noshahr). For this purpose, random-systematic sampling method with regular grid of 100×200 m was used to locate samples. The plot size was 400 m2 considering to tree and shrub species and in the center of each main plot, one 100 m2 subplot was set up for herb species. Estimate of percent cover of each plant species recorded using of Braun-Blanquet scale. DCA and NMDS ordination used and the results were compared by Procrust analysis.The results illustrated that deleting  the rare species data had a little effect on output of ordination, although excluding of common species can change significantly output of ordination, and correlation between the raw data and removed common species is low. Generally, it can be concluded that the removal of rare species without losing too much information is a way to prevent probable errors but common species which have so much information should be retained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multivariate technique
  • Ordination
  • Procrust
  • Vegetation