دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 291-394 
ارزیابی کمی و کیفی خشکه‌دارهای سرخدار در جنگل‌های افراتخته استان گلستان

صفحه 305-316

محدثه جعفری افراپلی؛ کیومرث سفیدی؛ سید محمد واعظ موسوی؛ سعید ورامش


تأثیر فرکانس گونه‌ها در شناسایی الگوهای اکولوژیک در سری جمند نوشهر

صفحه 317-328

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ عباس بانج شفیعی؛ سید جلیل علوی