اثر ترکیبات بیولوژیک و برخی قارچ‌کش‌ها در مبارزه با عامل بیماری ذغالی بلوط (Biscogniauxia mediterranea) در شرایط درون شیشه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 چنگلشناسی و اکولوژی چنگل، علوم جنگل، گرگان، دانشگاه علوم منابع طبیعی گرگان

4 دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در این بررسی نمونه­برداری از پارک جنگلی قرق واقع در استان گلستان به­صورت کاملاً تصادفی انجام شد. پس از جداسازی و خالص­سازی قارچ­ها، بر اساس اطلاعات مندرج در کلید شناسایی جنس Biscogniauxia sp.، عامل بیماری ذغالی تشخیص داده شد. تأثیر سه گونة قارچی Trichodermaaviride، T.atroviride و T.koningii روی رشد عامل بیماری در شرایط کشت درون شیشه­ای با استفاده از دو روش کشت متقابل و تأثیر مواد فرار مورد بررسی قرار گرفت. هر سه گونة Trichoderma در آزمون کشت متقابل و تأثیر مواد فرار، دارای تأثیری مثبت در بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر است. اثر غلظت­های مختلف قارچ­کش­های اکسی کلرایدمس، پروپیکونازول، کاربندازیم و متالاکسیل- مانکوزب بر عامل بیماری در شرایط کشت درون شیشه­ایبررسی شد. نتایج نشان داد قارچ­کش پروپیکونازول در غلظت­های 50 و 100 پی پی‌ام و کاربندازیم با غلظت 100 پی­پی‌ام بیش‌ترین درصد بازدارندگی (100 درصد) را در بین غلظت­های قارچ­کش­ها داشته است و دو غلظت، پروپیکونازول 10 پی پی‌ام (2/87 درصد) و کاربندازیم 10 و 50 پی پی‌ام به­ترتیب 25/86 و 45/81 درصد، بیش‌ترین بازدارندگی را داشتند. قارچ­کش­های متالاکسیل-مانکوزب، کوپراکسی کلراید تفاوت معنی­داری با شاهد نشان نداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of biological compounds and fungicides to combat Biscogniauxia mediterranea causal agent of "Charcoal Disease" in vitro

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Kavosi 1
  • Reza Yavarian 2
  • Allahverdi Mohammadzadeh 3
  • Jalil Karami 4
1 Associate Professor, Department of Silviculture and Forest Ecology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Recourses, Gorgan, I.R. Iran.
2 M.Sc. of Silviculture and Forest Ecology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Recourses, Gorgan, I.R. Iran.
3 PhD. Student., Silviculture and Forest Ecology, Dept. of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Recourses. Golestan, Iran
4 Ph.D. of Silviculture and Forest Ecology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Recourses, Gorgan, I.R. Iran.
چکیده [English]

In this research, sampling was conducted quite randomly from the Ghorogh forest park located in Golestan province. After isolation and purification of the fungi, charcoal pathogen was detected in Caucasian oak based on the information contained in Biscogniauxia key species identification. The effect of three fungal species including Trichoderma viride, T. atroviride and T. koningii on growth rate of charcoal pathogen in vitro evaluated using two dual culture test assay and the impact of volatile substances. All three species of Trichoderma used in dual culture tests and the impact of volatile substances, have a positive impact on the growth of the fungus. Also effect of different concentrations of fungicides including Copper oxychloride, Propiconazole, Carbendazim and Metalaxyl - Mancozeb upon the causal agent of charcoal disease were investigated in vitro culture conditions. Results showed that Propiconazol at concentrations of 50-100 ppm, and Carbendazim at concentrations of 100 ppm have the highest percentage of inhibition among the concentrations of all fungicides. Metalaxyl – Mancozeb and Copper oxychloride showed no significant difference with the control means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • Quercus castaneifolia
  • Biscogniauxia
  • Trichoderma
  • Ghorogh Forest