بررسی رویش قطری بلوط ایرانی و ارتباط آن با مشخصه‌های اقلیمی 29 سال اخیر در جنگل‌های زاگرس میانی (بررسی موردی: جنگل‌های سامان عرفی سراب کارزان ایلام)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مشخصه­های اقلیمی بر مقدار رویش قطری درختان بلوط ایرانی در جنگل­های سامان عرفی سراب کارزان در استان ایلام است. در این بررسی از اطلاعات اقلیمی در بازة 29 ساله (93-1365) ایستگاه هواشناسی ایلام استفاده­ شد و میانگین برخی از مشخصه­های ماهانه استخراج شد. برای بررسی رویش قطری درختان تعداد 15 درخت با قطر بین 20 تا 25 سانتی­متر انتخاب و با متة سال­سنج نمونة رویشی به طول 10 سانتی­متر در جهت شمالی درخت گرفته شد. سپس نمونه­ها به­وسیلة سمبادة زبر و نرم صیقل داده شد و با استفاده از میکروسکوپ مدل 1001 رویش قطری درختان اندازه­گیری شد. برای بررسی همبستگی بین رویش قطری و مشخصه­های اقلیمی از همبستگی پیرسون استفاده شد. از آزمون تی مستقل برای بررسی معنی­دار بودن روابط همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین رویش قطری درختان در طول دوره 29 سال، 44/2 میلی­متر است. همچنین بیش­ترین همبستگی بین رویش قطری و رطوبت نسبی در ماه­های شهریور (با ضریب 558/0) و تیر (با ضریب پیرسون 501/0) مشاهده شد که در سطح 99 درصد معنی­دار بود. درمجموع بین رویش قطری درختان با بارندگی و دما به­ترتیب در تیرماه (با ضریب 354/0) و ماه­های اردیبهشت (با ضریب 273/0) همبستگی بیشتری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the diameter growth of Persian oak and its relationship with climatic parameters in Zagros forests (Case study: Sarab-Karzan forests of Ilam)

نویسندگان [English]

  • A Falah 1
  • Maziyar Heidari 2
1 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R Iran.
2 Research Department of Natural Resources, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to assess the effect of climatic parameters on diameter growth of Persian oak trees in Sarab-Karzan forests of Ilam. Climatic data of a 29-year period (1987-2014) was obtained from synoptic weather station of Ilam to extract some mean monthly parameters. For investigation of tree diameter growth, 15 individuals with diameter 20 to 25 cm were chosen and core samples were taken from north side of trees using increment borer. They were polishd with corse and soft sandpapers and dimater growth was measured using microscope model 1001. Pearson correlation was used to investigate the correlation between diameter growth and climate parameters. Independent sample t-test was conducted to evaluate the significance of the correlations. The results showed that mean diameter growth of trees was 2.44 mm over the 29-year period. The highest correlation was observed between diameter growth and relative humidity in July (Pearson coefficient of 0.501) and September (0.558) (P≤ 0.01). In general, higher correlations were observed between diameter growth with rainfall in May (0.273) and temperature in July (0.354).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diameter growth
  • Rainfall
  • Relative humidity
  • Sarab-Karzan
  • Zagros forests