ارزیابی وضعیت تنوع زیستی، شکل زیستی و کورولوژی در گروه‌های اکولوژیک منطقه رویشی دنا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی و پژوهشکده منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 استادیار، دانشکده کشاورزی و پژوهشکده منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

در این پژوهش تنوع زیستی، اشکال زیستی و کورولوژی در گروه­های اکولوژیک مختلف در جنگل­های منطقه حفاظت‌شده دنای غربی با مساحت 600 هکتار بررسی شد. در این پژوهش 50 قطعه‌نمونه، 450 مترمربعی به ابعاد 30  ×15 متر به­صورت منظم- تصادفی پیاده شد. نتایج آنالیز TWINSPAN نشان داد که چهار گروه اکولوژیک آوندول-کمای بیابانی (گروه اول)، گوش بره (گروه دوم)، جاشیرستان (گروه سوم) و ارس-چویلستان (گروه چهارم) به­ترتیب از ارتفاع پایین به بالا در منطقة حفاظت­شدة دنای غربی حضور دارند. شاخص­های مختلف تنوع زیستی آلفا در بین گروه­های اکولوژیک تفاوت معنی­داری نداشتند، هرچند که غنا در گروه اکولوژیک چهارم کمترین مقدار بود. نتایج تنوع بتا نیز نشان داد که گروه اول دارای بیشترین و گروه چهارم دارای کمترین مقدار تنوع بتا است. بررسی شکل زیستی نشان داد که درصد فراوانی گونه­های تروفیت در گروه­های اول و دوم نسبت به گروه سوم و چهارم بیشتر، اما برعکس نسبت فانروفیت در آنها کمتر است. از طرف دیگر، گروه چهارم دارای بیشترین کوروتیپ ایرانی – تورانی و کمترین درصد کوروتیپ ایرانی - تورانی و اروپایی - سیبریایی را داشت. به‌طورکلی نتایج مشخص کرد که با توجه به تنوع بتای بالا در گروه اکولوژیک آوندول-کمای بیابانی (گروه اول) می­بایست موردحفاظت بیشتری از نظر تنوع گونه­های گیاهی قرار گیرد و نیز بر اساس کوروتیپ و شکل زیستی این گروه در منطقه­ای با شرایط خشک­تر نسبت به دیگر گروه­های اکولوژیک قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of biodiversity, life form and chorology in ecological groups of Dena conserved area forests

نویسندگان [English]

  • Seyyed Moeinedin Zamani 1
  • Roghaye Zolfaghari 2
  • Sohrab Alvaninejad 3
1 M.Sc. of Forestry, Department of Agriculture, Yasouj University, Yasuj, I. R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Agriculture, Yasouj University, Yasuj, I. R. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Yasouj University, Yasuj, I. R. Iran.
چکیده [English]

Study on different parameters of vegetation, especially, on ecological groups can help us to understand environmental factors affecting it. In order to studying of biodiversity, life forms and chorology in different ecological groups in protected area of western Dena forests with 600 ha area were done. Then 50 plots of 450 m2 with dimensions 15×30 meters were established by random-systematic method. TWINSPAN analysis results showed that there were four ecological groups, Smyrnieto-Schumanniatum (first group), Phlometum olivieri (second group), Prangoetum ferula (third group) and Junipereto – Ferulagatum (fourth group) in this area from low to high altitudes, respectively. Different parameters of alpha biodiversity between groups were not significant, although richness value of fourth group was lowest. Beta biodiversity results showed that first group and fourth groups had highest and lowest amount. Also results of life form showed that the first and second groups had higher amount of Therophyt, but phanerophyt species of third and fourth groups were higher than other two groups. On the other hand, fourth ecological groups had the lowest Irano- touranian chorotype and the highest Irano- touranian and Euro-Siberian chorotype. In addition, results showed that first group should be conserved in aspect of plant diversity. Also climate of this group is drier than other ecological groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altitude
  • Beta diversity
  • Ecological group
  • Life form
  • Zagros forests