تعیین‌کننده‌های مصرف انرژی خانگی در سه روستای جنگلی شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران‏

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران‏

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر مصرف انرژی خانگی در سه روستای جنگلی شهرستان خرم‌آباد بود. این سه روستا شامل گوشه‌شهنشاه دارای گاز طبیعی لوله‌کشی، چناربگالی دارای جایگاه نفت ‌سفید و گاز مایع و ملیم‌دول فاقد گاز طبیعی، نفت سفید و گاز مایع بود. برای انجام پژوهش 146 خانوار به­عنوان نمونه و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش این بررسی، پیمایش بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و برای بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل با مصرف سالیانه سوخت از آزمون پیرسون و برای مقایسه میانگین مصرف سوخت در گروه‏بندی‌های دووجهی از آزمون t مستقل و من-ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد در روستای گوشه‌شهنشاه بین مصرف سالیانه گاز طبیعی با متغیرهای درآمد، بعد خانوار، مقدار مساحت گرم­شده منزل و تعداد بخاری رابطه مثبت و معنی‌دار و با متغیر قدمت منزل رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشت. همچنین در روستاهای چناربگالی و ملیم‌دول بین مصرف سالیانه هیزم با متغیرهای بعد خانوار، تعداد نیروی کار مرد بالای 15 سال، مقدار مساحت گرم­شدۀ‌ منزل و تعداد بخاری رابطه مثبت و معنی‌دار و با درآمد رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشت. نتایج پژوهش بیانگر این بود که مصرف سوخت خانگی تحت تأثیر عوامل متعددی است ولی دسترسی به یک منبع انرژی پاک با بهره‌وری بالا، قیمت مناسب و دسترسی راحت می‌تواند مصرف هیزم را به مقدار قابل­توجهی بکاهد و تخریب جنگل‌ها را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of household energy consumption in forest villages of Khorramabad ‎County

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bazghir 1
  • Rahim Maleknia 2
  • Mehdi Rahimian 3
1 PhD student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Lorestan University, ‎Khoramabad, I. R. Iran‎
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Lorestan University, ‎‎Khoramabad, I. R. Iran‎
3 Associate ‎Professor, Department of Rural Development, Faculty of Agriculture and Natural Resources, ‎Lorestan University, Khorramabad, I. R. Iran‎
چکیده [English]

This study aimed to identify the factors affecting energy consumption in three forest villages of Khorramabad, Lorestan province. Gushe Shahanshah village had access to natural gas piped, Chenarbagali village with kerosene and liquefied petroleum gas and Malimdul village lacks natural gas, kerosene and liquefied petroleum gas. The sample consisted of 146 households from three villages, that selected by simple random sampling method. The research method of this research was survey and data were collected using a questionnaire. The data was analysed by spss software. Pearson test was used to examine the correlation between independent variables with annual fuel consumption, and independent t-test and Mann-Whitney test were used to compare the average fuel consumption in planar groupings. The results showed that in Gushe Shahnshah village, there is a positive and significant relationship between annual consumption of natural gas and variables of income, household size, heated area of the house and number of heaters, and there is a negative and significant relationship with the variable of antiquity of house. Also, in Chenarbagali and Malimdul villages, there is a positive and significant relationship between annual firewood consumption and variables of family size, number of male work force over 15 years old, heated area of the house and number of heaters, and a negative and significant relationship with income. The results showed that in addition to the above, fuel consumption is affected by several factors. The results showed that household fuel consumption is affected by several factors, but access to a clean energy source with high productivity, affordable and convenient access can significantly reduce firewood consumption and reduce deforestation‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption patterns
  • Fuel
  • Gushe Shahanshah
  • Natural gas
  • Rural households
Ashouri, M.; Parsa, H.; Heidari, E., Factors Affecting Energy Intensity in Provinces of Iran: Bayesian Averaging Approach. Journal of Energy Planning and Policy Research 2019, 5 (1), 29-63.
Bazgir, A.; Maleknia, R.; Rahimian, M., The role of alternative fuel access in changing the pattern of household energy consumption amongthe Zagros Forest villagers. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 2020, 27 (4), 399-412 (In Persian).
Bazgir, A.; Namiranian, M.; Avatefi Hemmat, M., The role of Zagros forests in providing fuel wood for forest dwellers (Case study: Kakasharaf rural district of Khorramabad). Iranian Journal of Forest 2015, 7 (2), 225-242 (In Persian).
Cai, J.; Jiang, Z., Energy consumption patterns by local residents in four nature reserves in the subtropical broadleaved forest zone of China. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010, 14 (2), 828-834.
Emami Meybodi, A.; Ghasemi, A.; Golchinfar, A., Factors Influencing the Consumer Price in the Household Sector. Journal of Economic Research and Policies 2010, 17 (52): 69-94.
Eshaghi, F.; Mahmoudi, B., Demand of wood consumption in forest dwellers of central Zagros, case study: Sardasht customary Region, Lordegan Township. Journal of Forest Research and Development 2020, 5 (4): 613-627 (In Persian).
Ghanbari, S.; Jafari, M.; Nasiri, V., Effects of conservation programs in changing the pattern of fuel consumption of villagers in the Arasbaran forests. Journal of Forest Research and Development 2015, 1 (1), 67-83 (In Persian).
Han, H.; Wu, S.; Zhang, Z., Factors underlying rural household energy transition: A case study of China. Energy Policy 2018, 114, 234-244.
Hu, B.; Luo, J.; Chen, C.; Li, B., 13. Evaluating Low-Carbon City Development in China: Study of five national pilot cities1. CHINA’S NEW SOURCES OF ECONOMIC GROWTH 2016, 315.
IEA, Energy and Air Pollution. World Energy Outlook - Special. Report. Paris: International Energy Agency (IEA), 2016.
Kowsari, R.; Zerriffi, H., Three-dimensional energy profile: A conceptual framework for assessing household energy use. Energy Policy 2011, 39 (12), 7505-7517.
Lee, S. M.; Kim, Y.-S.; Jaung, W.; Latifah, S.; Afifi, M.; Fisher, L. A., Forests, fuelwood and livelihoods—energy transition patterns in eastern Indonesia. Energy Policy 2015, 85, 61-70.
Li, J.; Chen, C.; Liu, H., Transition from non-commercial to commercial energy in rural China: Insights from the accessibility and affordability. Energy Policy 2019, 127, 392-403.
Lorestan Province Management and Planning Organization, 2017. Statistical Yearbook of Lorestan Province 2016. Khorramabad: Lorestan Province Management and Planning Organization (In Persian).
Marvi Mohajer, M. R., Silviculture. Tehran University Press: Tehran, 2013; p 386. (In Persian).
Miah, M. D.; Kabir, R. R. M. S.; Koike, M.; Akther, S.; Shin, M. Y., Rural household energy consumption pattern in the disregarded villages of Bangladesh. Energy Policy 2010, 38 (2), 997-1003.
Ministry of Energy, Rural electricity statistics year 2015. Tehran: Ministry of Energy. 2016.
Namiranian, M., Measure of tree and forest biometry. Tehran University Press: Tehran, 2006; p 574. (In Persian).
Peng, W.; Hisham, Z.; Pan, J., Household level fuel switching in rural Hubei. Energy for sustainable development 2010, 14 (3), 238-244.
Rahut, D. B.; Behera, B.; Akhter, A., Household energy choice and consumption intensity: Empirical evidence from Bhutan. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2016, 53, 993-1009.
Shaditalab, J.; Naidar, M., Investigating the Factors Affecting the Reception of Home Solar Water Heaters in Rural Areas (Case study of Bardskan County). Journal of Rural Development 2009, 1 (1), 67-87 (In Persian).
Sharifzadeh, M.; Shahrekie, M., Investigation of Factors Affecting Fuel Consumption of Rural Households in Central District of Zahedan County. Rural Development Strategies 2014, 1 (2), 119-135 (In Persian).
Statistical Center of Iran, General Population and Housing Census. Tehran: Statistical Center of Iran: 2016.
Zare Shahabadi, A.; Hajizadehmeymandi, M.; Lotfalianiabarndabadi, A. M.; Soleimanim, Z., Socio-Cultural factors affecting energy consumption patterns of households in Yazd. Journal of Energy Planning and Policy Research 2013, 1 (3), 17-50 (In Persian).
Zou, B.; Luo, B., Rural household energy consumption characteristics and determinants in China. Energy 2019, 182, 814-823.