دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 527-706 
بررسی تأثیر قارچ‌های مایکوریزی بر نهال‏های سنجد (‏Elaeagnus angustifolia L.‎‏) تحت تنش آبی

صفحه 623-638

10.30466/jfrd.2021.53270.1525

بهمن زمانی کبرآبادی؛ سید محمد حجتی؛ فرهاد رجالی؛ مسعود اسماعیلی شریف؛ راضیه صبوحی