بررسی ساختار و تنوع‌زیستی توده‌های شاخه دانه‌زاد جنگل‌های ارسباران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

تشریح کمی ساختار جنگل به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت جنگل مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از پژوهش پیشرو بررسی ساختار و تنوع زیستی توده‌های شاخه دانه‌زاد جنگل‌های ارسباران است. به‌منظور انجام این پژوهش در منطقه مورد مطالعه 12 قطعه‌نمونه مستطیلی شکل به مساحت نیم هکتار (با ابعاد50 متر در 100 متر) به صورت تصادفی سیستماتیک پیاده شد. در داخل این قطعه‌نمونه‌ها با استفاده از روش آماربرداری صددرصد، مشخصه‌های ساختاری توده شامل گونه، تعداد جست، قطر و ارتفاع جست‌گروه اندازه‌گیری شد. برای تحلیل آماری داده‌ها نرمال بودن آن‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف آزمایش شد. جهت بررسی تنوع زیستی از شاخص‌های تنوع سیمپسون و شانون-وینر، غنای مارگالف و منهنیک و یکنواختی پایلو و هیل استفاده شد. نتایج نشان داد که ممرز (8/63 درصد) گونه‌ غالب و اوری (7/26 درصد) و افرا کرب (5/4 درصد) جزء گونه‌های همراه با بیشترین فراوانی بودند. میانگین ارتفاع، قطر جست گروه به‌ترتیب 45/6 متر، 14/12 سانتی‌متر بدست آمد. بیشترین و کمترین مقدار شاخص تنوع‌زیستی مربوط به شاخص پایلو (01/1) و شاخص منهینیک (19/0) است. پژوخش نشان داد پراکنش قطری توده حاکی از همسال و جوان بودن توده و ‌شکل زنگوله‌ای پراکنش ارتفاعی نیز بیانگر تجمع بیشترین جست‌ها در طبقات ارتفاعی میانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the structure and biodiversity of the coppice with standard of Arsbaran forests

نویسندگان [English]

  • Sajad Ghanbari 1
  • ayeshe esmaili 2
1 Associate Professor, Department of Forestry, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz
2 urmia university
چکیده [English]

Quantitative description of forest structure is used as one of the most important tools in forest management. The aim of the leading research is to investigate the structure and biodiversity of the coppice with standard of Arsbaran forests. In order to carry out this research, 12 rectangular sample plots with an area of half a hectare (with dimensions of 50 meters by 100 meters) were randomly planted in the study area. Inside these samples, the structural characteristics of the mass, including the species, the number of shoots, the diameter and the height of the group of shoots, were measured using the 100% statistical method. For the statistical analysis of the data, their normality was tested using the Kolmogorov-Smirnov test. Simpson and Shannon-Wiener diversity indices, Margalf and Mehnik richness and Pylo and Hill uniformity indices were used to investigate biodiversity. The results showed that Carpinus betulus.L (63.8 percent) was the dominant species and Quercus macranthera (26.7 percent) and Acer campestre (4.5 percent) were among the species with the highest abundance. The average Height and DBH were 6.45 meters and 12.14 cm, respectively. The highest and lowest values of the biodiversity index are related to the Pylo index (1.01) and the Menhinic index (0.19). The research showed that the diagonal distribution of the mass indicates that the mass is of the same age and young, and the bell shape of the height distribution also indicates the accumulation of the most searches in the middle altitude classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsbaran
  • Quercus macranthera
  • species diversity
  • structure