موضوعات = مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاست جنگل
تحلیل نگرش ذینفعان جنگل نسبت به مدیریت مشارکتی در جنگل‏های سردشت، زاگرس شمالی ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 437-461

10.30466/jfrd.2023.54848.1686

فرشاد عبداللهی؛ عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو؛ سید رستم موسوی میرکلا


ارزیابی ادراک بهره‌برداران از هم‌راستایی مدیریت منابع طبیعی با شاخص‌های حکمرانی خوب (پژوهش موردی: شرق استان گلستان)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 515-533

10.30466/jfrd.2023.54493.1646

امین محمدی استادکلایه؛ ابوالفضل طهماسبی؛ مجتبی کاشانی؛ مهدی کشاورز قرابایی