دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، آذر 1401، صفحه 343-438