نویسنده = اصغر فلاح
تأثیر متغیرهای اقلیمی (دما و بارش) بر خصوصیات رویشی درختان (بررسی موردی: جنگل فریم)

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 593-607

10.30466/jfrd.2020.120877

سیده کوثر حمیدی؛ اصغر فلاح؛ محمود بیات؛ مارتین دی لوئیس