دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-144 
تغییرات سنجه‌های سیمای سرزمین در جنگل‌های ارسباران در طول 45 سال حفاظت

صفحه 81-93

10.30466/jfrd.2022.54387.1630

سمیرا ساسانی فر؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ جواد اسحاقی راد؛ مرتضی مولایی