دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 145-289 
ارزیابی تأثیر بارگیری دستی گرده‌بینه‌ها بر بار فیزیولوژیکی کارگران جنگل

صفحه 175-187

10.30466/jfrd.2023.54405.1634

بهمن صفرزاده کندسری؛ مهرداد نیکوی؛ پترس ای. سایوریس؛ زهرا آرمان؛ فرزام توانکار


امکان توسعه زنجیره‌های ارزش طبیعت‌گردی، برداشت چوب از جنگل و زراعت چوب در حوضه شفارود

صفحه 237-259

10.30466/jfrd.2022.54299.1612

پیمان حامدی قاضی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ امید حسین زاده؛ میرحسن میریعقوب‌زاده